Học sinh trương tiểu học Bản xen tham gia gia lưu “ sáng tác chyện tranh song ngữ Việt- Anh” Với tinh thần giao lưu học hỏi cao.Thực hiện văn bản số 338/PGD&ĐT ngày 11/9/2017 của ...